صندوق بیمه تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
* وجه پرداختی حداکثر تا 72 ساعت پس از ثبت سیستم به حساب اعلام شده واریز می گردد.
   کد ملی بیمه گزار اصلی:       سال:  
تاریخ فاکتور از تقویم     تا تاریخ تقویم