صندوق بیمه تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

* وجه پرداختی حداکثر تا 72 ساعت پس از ثبت سیستم به حساب اعلام شده واریز می گردد.
 کد ملی بیمه گزار :       سال:  


تاریخ فاکتور از :     تقویم       تا تاریخ :      تقویم